HAK, SORUMLULUK VE B襤LG襤 DUYURUSU

Say覺n yolcular覺m覺z,

4925 Say覺l覺 Karayolu Ta覺ma Kanunu ve buna dayan覺larak yürürlüe konulan Karayolu Ta覺ma Yönetmelii'ne ilikin olarak bilinmesinde fayda görülen bal覺ca hususlar覺 bilgilerinize sunuyoruz.

1. Yolcu ta覺mac覺l覺覺 yapabilmek için Ulat覺rma Bakanl覺覺ndan yetki belgesi al覺nmas覺 zorunludur. Yetki belgeli ta覺mac覺lar sadece kapasite, ya, sigorta ve mülkiyet aç覺lar覺ndan yeterli koullar覺 salay覺p, uygun görülen ve izin verilen ta覺tlar覺 ta覺malarda kullanabilirler. Hizmet ve güvenlik aç覺lar覺ndan yetki belgeli ta覺mac覺lar覺 ve bunlar覺n araçlar覺n覺 tercih ediniz.

2. Düzenli yolcu ta覺malar覺n覺n yetki belgeli bir terminalden yap覺lmas覺 esast覺r. Yetki belgeli terminallerdeki ta覺mac覺lar覺n ta覺tlar覺n覺n ve ta覺t personelinin her türlü denetimleri yap覺lmaktad覺r. Terminallerde faaliyet gösteren ta覺mac覺lar覺 tercih ediniz. 

3. Yolcu ta覺malar覺 biletsiz yap覺lamaz. Her yolcu için ayr覺 bilet düzenlenmesi zorunludur. 6 ya覺n alt覺nda olan çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. 6 ya ve üzeri tüm çocuklar覺n ayr覺 koltukta seyahat etmesi ve bilet düzenlenmesi zorunludur. Bir yolcuya bilet kar覺l覺覺 sat覺lan koltuk, bir bakas覺na mükerrer olarak sat覺lamaz. Yolcular seyahat süresince biletlerini yanlar覺nda bulundurmak zorundad覺r. Biletinizi al覺n覺z, doruluunu kontrol ediniz ve yan覺n覺zda bulundurunuz. 

4. Düzenli yolcu ta覺malar覺 ücret ve zaman tarifelerine tabidir. Tarifelerin görülebilecek ekilde iyeri, terminal ve bilet sat覺 yerlerine as覺lmas覺, bir örneinin ta覺tlarda bulundurulmas覺 ve tarifelere uyulmas覺 zorunludur. Tarifelerin üzerinde ücret al覺namaz ve tarifelerden % 30'dan fazla indirim uygulanamaz. Ancak önceden Bakanl覺ktan izin almak suretiyle belirli bir süre için, kullan覺lan ta覺t覺n toplam koltuk say覺s覺n覺n % 10'unu amayacak say覺da koltuk için herhangi bir orana tabi olmaks覺z覺n özel indirim uygulanabilir. Ayr覺 koltuk talep edilen 6 ya覺n alt覺ndaki çocuklar, ayr覺 koltukta seyahat zorunluluu bulunan 6-12 ya çocuklar ve ya art覺 aranmaks覺z覺n özürlüler için bilet ücreti % 50 indirimli düzenlenir.

5. Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin yirmi dört saat öncesine kadar yap覺lacak müracaatlarda ta覺ma veya bilet ücretinin tamam覺n覺 iade etmek, otobüs hareket saatinden oniki saat öncesine kadar yap覺lacak müracaatlarda ise alt覺 ay geçerli aç覺k bilet düzenlemek zorundad覺rlar. Oniki saatten az kala yap覺lacak müracaatlar için mevzuata dayal覺 bir hak bulunmamaktad覺r.

6. Yurtiçi ve uluslararas覺 ta覺malarda, yolcunun otuz kilograma kadar olan bagaj覺 ücretsiz ta覺n覺r. Özel kafeslerindeki kedi, köpek ve ku gibi evcil hayvanlar sadece bagaj ta覺maya mahsus bölümlerde ta覺nabilir. Tehlike yaratabilecek yan覺c覺, yak覺c覺, parlay覺c覺 ve benzeri nitelikte eya, kargo ve bagajlar, bagaj bölümü de dahil olmak üzere otobüsle ta覺namaz. 

7. Terminallerde uzun süreli beklemeler için özel olarak yap覺lm覺 otoparklar覺 kullanan ta覺tlardan park sürelerine göre makul ücret al覺nabilir. Ancak, yolcular覺 terminale getirmek veya terminalden almak üzere 25 dakikay覺 geçmeyen giri ve ç覺k覺larda özel otomobillerden hiçbir ekilde ücret al覺namaz.

8. Yetki belgesi sahibi, yolcunun güvenlik içinde ta覺nmas覺ndan sorumludur. Yolcular da ta覺mac覺n覺n güvenlik yönünden alm覺 olduu tedbirlere uymak zorundad覺rlar. Yolcular trafiin seyir ve güvenliini tehlikeye düürecek, dier yolcular覺 rahats覺z edecek, genel ahlaka ve adaba ayk覺r覺 tutum ve davran覺larda bulunamaz. Ta覺t覺n teknik donan覺m覺n覺 olumsuz etkileyecek hiçbir elektronik cihaz覺 kullanamaz. 

9. Yetki belgesi sahibi, yolcular覺n sal覺kl覺, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmas覺n覺 salayacak tedbirleri almak, yolcu, eya ve kargoyu güvenli bir ekilde taahhüt ettii yere kadar götürmekle yükümlüdür. Zorunlu ve belirli hallerde güzergâh deitirebilir ya da hareket noktas覺na geri dönülebilir. Bu gibi hallerde yolcunun haklar覺 sakl覺 olup, yolcudan ek ödeme veya benzeri talepte bulunulamaz.

10. Yetki belgesi sahiplerinin bütün faaliyet ve hizmetlerinden yararlananlar, 4077 Say覺l覺 Tüketicinin Korunmas覺 Hakk覺nda Kanun ile salanan tüketicinin korunmas覺 haklar覺na sahiptir.